Over ons

Wie zijn wij?
Wij zijn een passievol team van gelovigen uit voornamelijk evangelische stroming. Als team hebben we een passie voor Jezus, voor jongeren en jongvolwassenen. Onze focus ligt op het uitdragen van het koninkrijk onder het motto: ‘live life to the fullest’ en ‘Do more than just exist’. Dit betekent: ‘leef het leven in volheid’ en ‘Het leven is meer dan ‘bestaan’’. We streven ernaar om met onze bediening mensen bij Jezus te brengen. Want de Bijbel zegt dat alles in Hem is wat we nodig hebben. Wij hebben dit daadwerkelijk zo ervaren en gunnen anderen het ook daarom van harte!

Waar geloven wij precies in?
Wij geloven in God, Jezus Christus, en de Heilige Geest. We geloven dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonden en is opgestaan uit de dood opdat wij eeuwig leven mogen hebben (Johannes 3:16). Wij geloven dat de Heilige Geest in een ieder woont die zich heeft bekeerd en Jezus heeft aangenomen. Wij mogen in de autoriteit van Jezus uitstappen (Johannes 14:12), en wonderen en tekenen zien gebeuren!

Bijbelse roeping van FlowRisen Ministries
Het woord ‘Flow’ staat voor een voortdurende stroming van levend water. ‘Risen’ staat voor het opstaan en in actie komen. Zijn stromen van levend water overdekken de aarde. Samen mogen we opstaan en in de stromen van levend water mee gaan. We kunnen alleen opstaan wanneer we Jezus erkennen en wij ons op Hem focussen. We mogen de rivier van levend water ervaren in onze ziel.

Het water dat leven brengt.

In Ezechiël 47:8-9 staat geschreven: Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee;; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven (NBG51).

Ezechiël 47:12; Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtenbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt;; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel (NBG51).

Iedereen die gelooft in Jezus zal stromen van levend water in zijn hart ervaren. Dit zijn krachtige stromen die de wereld zullen transformeren. Dit lezen wij terug in Johannes 7:38;; Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (NBG51).

Alleen God kan ons hart grondig veranderen en onze harten vullen met levend water. Dit doet Hij door onze harten te reinigen van zonden en viezigheid. We mogen daardoor steeds meer van Jezus ontvangen in ons leven. Echte liefde, sterke hoop en een gefundamenteerd geloof.

Jezus is voor onze zonden gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Ook dit mogen wij lezen in Mattheus 28:6;; Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft;; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. Mattheus 28:18 Jezus sprak tot zijn discipelen: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb (NBG51).

We willen de Heer loven, prijzen, en bekend maken omdat Hij altijd goed is voor iedereen. Door onze activiteiten willen we alleen Jezus eer geven en bovendien alle jongeren en jongvolwassenen voor de troon van Jezus brengen.

We willen de ontvangen liefde van Jezus uitdelen aan de mensen om ons heen. Als FlowRisen Ministries willen we relaties bouwen in de liefde van Jezus. Samen groeien en delen in de liefde van Jezus. Jezus is de fundering en het doel van onze organisatie. Wij mogen als organisatie bestaan om hem te dienen.

Aanleiding FlowRisen Ministries
FlowRisen Ministries is ontstaan vanuit een roeping waaronder iedereen binnen het team zich aangesproken voelde, namelijk: ‘Know Jesus and make Him known among the nations’. Naast het feit dat we ons geroepen voelen om Jezus te verkondigen is het ook zo dat we allen een hart hebben voor jongeren en jongvolwassenen. We hebben elkaar letterlijk in de kerk en op straat gevonden in de missie om te doen wat Jezus heeft gedaan op aarde.

We zijn allen gedreven om God te zoeken voor nieuwe vormen van evangelisatie om jongeren en jongvolwassenen in Nederland en Europa te betrekken bij het koninkrijk van Jezus. Naast de passie voor Jezus, jongeren en jongvolwassenen zijn er nog een aantal punten die ons opvallen:

Er lijkt beperkte aandacht te zijn voor de positie van jongeren en jongvolwassenen in de kerk.
Het hoeft niet zo te zijn dat de ouderen de jongeren en jongvolwassenen onderwijzen. Er moet ruimte zijn om ook de ouderen nieuwe dingen te leren. Kerken kunnen hier voorlichting over krijgen en jongeren en jongvolwassenen kunnen getraind worden om hun positie in te nemen binnen de kerk.

Weinig jongeren en jongvolwassenen evangeliseren.
Als FlowRisen Ministries willen we open staan voor nieuwe input van de Heilige Geest om jongeren en jongvolwassenen actief te maken om te evangeliseren op straat of elders. Zowel individueel als in groepsverband. We willen hen motiveren en trainen om buiten de kerkmuren Jezus uit te dragen. Juist omdat er zoveel honger naar Jezus is vandaag de dag.

Weinig samenwerking tussen kerken en religieuze organisaties.
Hiermee bedoelen wij gezamenlijke geloofsactiviteiten waaronder evangelisatie activiteiten, seminars, voorlichting etc. Wij hebben het idee dat samenwerking belangrijk is om meer eenheid te bereiken en als christenen in Europa een stand te maken voor koning Jezus. Het is belangrijk om activiteiten niet apart te organiseren, maar om het samen op grote schaal te verkondigen.

Het is de tijd voor nieuwe initiatieven, en refreshment.
De tekenen van de tijd en verschillende profetieën wezen ons er regelmatig op dat het de tijd is om de grote oogst binnen te halen en om uit te stappen om te verkondigen wie Jezus is. Dit is een missie die Jezus ons bovendien heeft gegeven. Wij geloven dat God ‘FlowRisen Ministries’ wil gebruiken om de jeugd dichter bij Jezus te brengen door middel van verschillende activiteiten. Verschillende kanalen van evangelisatie zullen centraal staan om jongeren en jongvolwassenen te wijzen op Jezus. Daarnaast willen we hen actief maken voor Jezus. Op deze manier geloven wij dat er een ‘refreshment’ zal plaatsvinden ten aanzien van het geloof.

Identiteit in Jezus.
Veel jongeren en jongvolwassenen zijn tegenwoordig overmatig druk met social media, school, feesten, of andere bezigheden. Een gevolg hiervan is dat Jezus op de achtergrond kan raken. Dit terwijl Hij juist in het centrum wil staan van ons leven. We willen hen daarom graag helpen om hun identiteit in Jezus weer te vinden. Op deze manier mogen ze leren dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze onvoorwaardelijk geliefd en vrij zijn.

Toelichting van het logo.
Het logo start met een golf, welke symbool staat voor de stromen van levend water die de aarde overdekken. Samen mogen we meegaan in de overvloed van Zijn liefde. Wij ervaren allen de stromen van levend water in ons hart en in onze ziel. Deze golf van overvloed gaat over in een elektrocardiogram.

De afzonderlijke toppen welke het hart laat zien tijdens een elektrocardiogram, zijn opgenomen in het logo van FlowRisen Ministries. Deze toppen zijn verdeeld in verschillende elementen welke perfect op elkaar zijn afgestemd. Het samentrekken van deze verschillende elementen wat zorgt voor het kloppen van het hart, is zo goed georganiseerd dat leven mogelijk wordt gemaakt. Het begin van de elementen kan niet zonder het einde. Het is oneindig zolang wij leven op aarde.

Het hart wordt vaak in de bijbel benoemd. God geeft meerdere malen aan dat het hart hetgeen is wat het diepste in de mens ligt. Hierin zijn onze motivaties voor gedragingen gevestigd. Het hart is zo kostbaar en heeft betrekking op alles wat we doen. In ons hart ligt onze ziel, onze gedachten, ons geweten, het gevoel van vergeven, ons karakter, de prestatie van moed, verlangens en liefdevolle toewijding. Maar bovenal het belangrijkste, ‘opdat Jezus Christus door het geloof in onze harten woont’;; Efeziërs 3:17 (NBV).

God spreekt vaak over het hart en de Geest in één term. Ons hart, Geest en ziel zijn niet van elkaar te scheiden. Het is de schatkamer van de ziel en een bron van vreugde. In Spreuken staat heel mooi beschreven: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’;; Spreuken 4:23 (NBV).

FlowRisen Ministries wil jongeren en jongvolwassenen erop wijzen dat God het leven in ons gelegd heeft. Als over het hart gewaakt wordt en Jezus in ons hart regeert worden we geholpen bij het buiten sluiten van negativiteit.

Zoals bovenstaand beschreven is, worden onze motivaties voor gedragingen bepaald door het hart. Hoe geweldig is het, om jongeren en jongvolwassenen kennis te laten maken met de waarheid, terug te brengen bij de waarheid of helpen bij het verdiepen in de waarheid. God leert ons om liefdevol te zijn en is degene die het licht laat schijnen in ons hart. FlowRisen Ministries wil aan jongeren en jongvolwassenen laten zien dat een relatie met Jezus ervoor zorgt dat we leren wie we echt zijn, hoe God over ons denkt en welk plan God met ons voor heeft.

‘The ups-and-downs in life are also very important to keep us going. Because straight line even in an ECG means we are not alive’.

Wat zijn onze individuele motivaties?
We willen jongeren en jongvolwassenen bemoedigen en uitdagen om ‘Out of the box’ te denken en uit te sappen in het bovennatuurlijke leven met God. We willen hen helpen om een levende relatie aan te gaan met Jezus. Er zullen deuren geopend worden als er samen wordt gewerkt met andere evangelisatie bewegingen.

Als team van FlowRisen Ministries zien we uit naar de momenten die gaan komen. Jongeren en jongvolwassenen zijn altijd eerlijk op zoek naar hun identiteit in de zin van het leven. Waarom leef ik? Wat doe ik hier op aarde? Levensvragen welke wij ook hebben gehad. Jezus is het antwoord op al deze vragen. Daarom vinden wij het als FlowRisen Ministries belangrijk dat zij Jezus Christus leren kennen.

We mogen samen op zoek gaan naar wie wij zijn in Jezus. Een nieuwe generatie mag gaan staan in de volheid van Jezus Christus, zijn vrede en autoriteit.

Weinig mensen kennen de ware boodschap van het evangelie, en daar willen wij wat aan veranderen. We willen delen wie Jezus is en wat Hij doet en kan doen.

Wie zal aan de jongeren en jongvolwassenen vertellen dat God van hen houdt? Als niemand iets verteld zullen zij hopeloos verloren zijn. Het is in deze maatschappij belangrijk om als generatie uit te strekken naar de mensen om ons heen en ze te laten zien dat er een grote God is die van ons houdt en die iedereen accepteert zoals hij of zij is. God kijkt niet naar uiterlijk of afkomst.

Als jongeren en jongvolwassenen zijn we aansprakelijk voor meerdere generaties en laten we met veel enthousiasme zien dat er iedereen welkom is.