Beleidsplan

Beleidsplan Stichting FlowRisen Ministries 2016-2020
Januari 2018 Versie 2.0

Inleiding
Om inzicht te geven in de manier waarop stichting FlowRisen Ministries het werk uitvoert, is dit beleidsplan opgesteld voor de periode 2016-2020.

Dit plan geeft weer hoe FlowRisen Ministries haar doelstelling wil bereiken, welk werk de stichting doet, de manier waarop FlowRisen Ministries geld werft, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van het vermogen van de stichting.

De visie
De visie van stichting FlowRisen Ministries is om (in de komende 5 jaar) zoveel mogelijk jongeren te wijzen op Jezus en te betrekken bij het evangelie van Jezus Christus.

De werkzaamheden van stichting FlowRisen Ministries
Het uitgangspunt en fundament voor de werkzaamheden van stichting FlowRisen Ministries is de Bijbel. Deze werkzaamheden zijn te verdelen in het organiseren van evenementen en activiteiten, het doorverwijzen en begeleiden, het trainen en coachen van jongeren en het geven van voorlichting en onderwijs aan jongeren.

Organiseren van evenementen en activiteiten
FlowRisen Ministries organiseert verschillende evenementen en activiteiten. De nadruk ligt daarbij op het bereiken en betrekken van zowel gelovige als ongelovige jongeren bij het evangelie. Om te bereiken dat jongeren actief worden betrokken bij het evangelie zal zowel theorie als praktijk worden aangehaald.

Doorverwijzen en begeleiden
FlowRisen Ministries zal samenwerken met kerken en andere religieuze organisaties. Op die manier is het mogelijk om jongeren waarmee de stichting in aanraking komt te verbinden met een kerk en/of andere religieuze organisatie voor persoonlijke ontwikkeling. Er is bovendien nagedacht over een opvangnet voor verschillende groepen jongeren. Hieronder is het mogelijk voor FlowRisen Ministries om begeleiding te realiseren en op die manier jongeren te helpen om meer uit hun geloofsleven te halen.

Trainen en Coachen van jongeren
Om jongeren te helpen bij het uit stappen in hun roeping zal FlowRisen Ministries verschillende seminars, trainingsdagen en bijeenkomsten organiseren. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke coaching voor wie daar behoefte aan heeft. Dit in overeenstemming met de tijd en ruimte die er is.

Voorlichting en onderwijs
De stichting FlowRisen Ministries zal ook diverse voorlichtingsgelegenheden aanbieden voor onder andere scholen om te getuigen over Jezus. Daarnaast zal FlowRisen ook een stukje onderwijs aanbieden op periodieke basis om jongeren geestelijke voeding te geven.

Strategie
De uitgangspunten en kernprincipes van waaruit de stichting FlowRisen Ministries haar activiteiten verricht, is dat een ieder welbehagen kan vinden en tot zijn/haar doel kan komen door het evangelie van Jezus Christus.

Het hoofddoel van stichting FlowRisen Ministries is om mensen wereldwijd te betrekken en te ondersteunen bij het evangelie van Jezus Christus. De verwezenlijking van het doel is overeenkomstig met artikel 2.2. van de statuten van de stichting FlowRisen Ministries. De Stichting FlowRisen Ministries tracht haar doel te verwezenlijken door:

 1. Het doen verkondigen en demonstreren van het evangelie van het koninkrijk van God in binnen- en buitenland;
 2. Het doen verzorgen van bijbelonderwijs teneinde mensen toe te rusten om een discipel van Jezus Christus te worden;
 3. Het doen stichten van (huis-) gemeenten in binnen- en buitenland;
 4. Het (doen) (financieel) steunen van weduwen en wezen in binnen- en buitenland;
 5. Het (doen) (financieel) ondersteunen van mensen met een apostolische of profetische
  bediening en evangelisten in binnen- en buitenland;
 6. Het doen betrekken van mensen in binnen- en buitenland bij het evangelie van Jezus
  Christus;;
 7. Het doen bijdrage aan een morele culturele revolutie onder mensen wereldwijd door
  christelijke normen en waarden over te brengen op mensen die gebaseerd zijn op liefde,
  vrede, en hoop;
 8. Het doen organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;;
 9. Het (doen) werven van fondsen;
 10. Het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding;
 11. Samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
 12. Het doen of laten verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
  verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst zijn;

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestemming Liquidatiesaldo
Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting resteert, komt bij vereffening toe aan een door de vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de onderhavige stichting, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft (artikel 13.5 van de statuten van de stichting FlowRisen Ministries).

De uitwerking van het beleid
Er worden diverse werkzaamheden gepland door stichting FlowRisen Ministries voor de uitwerking van het beleid. Dit betekent voor het jaar 2016:

 • Voor het jaar 2015 en 2016 worden evenementen en activiteiten voorbereid en geëvalueerd aan de hand van bestuursvergaderingen;;
 • Er worden activiteiten verzorgd welke overeenkomstig zijn met de statuten;;
 • Er zullen periodieke teambijeenkomsten plaatsvinden;;

Het netwerken met verschillende kerken en christelijke organisaties.

Hoe worden de werkzaamheden van stichting FlowRisen Ministries ondersteund?

 • Via de website www.flowrisen.nl wordt informatie verstrekt;
 • Regelmatig worden nieuwsbrieven verstuurd aan abonnees en contacten door middel van email;
 • Promotie aan de hand van verschillende mediakanalen;
 • Het laten bedrukken en verspreiden van flyers;
 • De stichting wordt gepresenteerd op diverse plaatsten als conferenties en evenementen;

Financiële middelen
Beschikken over het vermogen van de Stichting (Artikel 3 van de statuten van de stichting)

Het vermogen wordt overeenkomstig de jaarlijkse strategie en het vastgestelde begroting besteed. De begroting wordt door het gezamenlijke bestuur vastgesteld. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • De voorzitter: Dhr. R. Koek
 • De penningmeester: Dhr. R. Kluijver
 • De secretaris: Mevr. L. Haaksman

Beloning
De bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, maar genieten geen beloning voor de verrichte werkzaamheden (Artikel 3.5 van de statuten van de stichting FlowRisen Ministries.

Werving van gelden (Artikel 3.1 van de statuten van de stichting FlowRisen Ministries) Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
 2. Subsidies;
 3. Donaties en giften;
 4. Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
 5. Revenuen van het vermogen;
 6. Alle overige bijdragen en inkomsten.

Vermogen van de Stichting FlowRisen Ministries
Door de werkzaamheden van de Stichting FlowRisen zal er aan het einde van het boekjaar een materiële/financiële vermogensopbouw hebben plaatsgevonden. Een batig saldo dient ter financiering van lopende en toekomstige werkzaamheden.

Administratie

Financiële transacties
In overleg met de voorzitter worden de facturen door de penningmeester geautoriseerd en van

akkoord voorzien.

Boekhouding
De financiële boekhouding vindt plaats in het boekhoudpakket Reeleezee door de penningmeester, en de fysieke administratie van de stichting vind plaats op Zijdelwaardplein 123, 1422 DM, Uithoorn.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording van de stichting FlowRisen Ministries vindt plaats in het bestuur. De penningmeester zorgt voor het voorleggen van een financieel overzicht, ten minste tweemaal per jaar.