Beloningsbeleid

Beloning bestuurders
De stichting mag geen uitkeringen doen of beloning toekennen aan een oprichter en/of bestuurder.
Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middelijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.
Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden.

Een vacatievergoeding is een kleine vergoeding voor de jaarlijkse vergaderingen etc. Daarnaast mogen de reiskosten worden vergoed tegen de werkelijke kosten per kilometer. Dit kan hoger zijn dan 0,19 euro per km. Mensen die niet in het bestuur zitten mogen een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding.

Aan deze vrijwilligersvergoeding zitten grenzen.

Voor een persoon van 23 jaar of ouder geldt een maximale vrijwilligersvergoeding van €4,50 per uur / €150 per maand / €1500 per jaar. 

Voor een persoon jonger dan 23 jaar geldt een maximale vrijwilligersvergoeding van €2,50 per uur, met een maximum van €150 per maand, en €1500 per jaar.

Als er niet is afgesproken dat een persoon voor zijn inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan ontvangt deze persoon een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. De vergoeding is in dat geval maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet van de persoon.

Dergelijke afspraken over vergoedingen zullen schriftelijk worden vastgelegd.
De vrijwilligersvergoeding is onbelast.

Geen vrijwilligersvergoedingen
Het kan zijn dat een vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval is er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk van de vrijwilliger. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Loondienst
Hoewel de stichting voornamelijk op vrijwilligers zal draaien kan het zo zijn dat de stichting personeel moet inhuren voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben te maken met de doelstelling van de stichting of andere zaken die van belang zijn om de stichting draaiende te houden. Dit loon is niet onbelast, en er worden gewone belastingen over het loon van de werknemer betaald. Daarnaast wordt er een duidelijk contract opgesteld tussen de werknemer en de stichting betreffende de precieze werkzaamheden en het te ontvangen loon.